خداوند را بشناس

خدا شما را دوست دارد!

کتاب مقدس می فرماید " خدا آنقدر جهانیان را دوست داشت که تنها پسرش را داد، تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود، بلکه حیات ابدی یابد"

مشکل اینجاست که ...

همه ما اعمالی انجام داده ایم؛ ویا صحبت هایی کرده و یا افکاری داشته ایم که خطا بوده است. این را گناه می نامند. و گناهنانمان، ما را از خدا دور و جدا ساخته است.

کتاب مقدس می گوید "همه گناه کرده اند و از جلال خدا دور شده اند." خدا کامل و قدوس است، و گناهانمان، ما را برای ابد از خدا دور می سازد. کتاب مقدس می فرماید "  مرگ، نتیجه گناه است .

اما خبر خوش این است که حدود ۲۰۰۰ سال پیش،

خدا تنها پسر خود، عیسی مسیح را فرستاد تا برای گناهان ما بمیرد.

مسیح، پسر خداست. او بدون گناه زندگی کرد و برای پرداخت جریمه گناهان ما،جان خود را بر روی صلیب داد. " خدا با اینکار محبتّش را نسبت به ما، زمانی که ما هنوز گناهکار بودیم نشان میدهد و مسیح برای گناهان ما، جان خود را داد"

مسیح زنده شد و اکنون در آسمان و نزد خدای پدر زندگی می کند. مسیح به ما زندگی ابدی را هدیه می دهد – اگر ما او را بعنوان خداوند و نجات دهنده خود بپذیریم،  آنگاه در این زندگی ابدی، با مسیح خواهیم بود..

مسیح گفت " من راه ، حقیقت، و زندگی هستم. هیچکس نزد پدر جز بوسیله من نمی آید.

خدا با محبت خود، آغوشش را به روی شما گشوده و میخواهد که فرزند او باشید. " او این حق را به همه کسانی که مسیح را پذیرفتند و به نام او ایمان آورده اند، می دهد تا فرزندان خدا باشند." این انتخاب شما است که از مسیح بخواهید گناهان شما را بخشیده و وارد قلب و زندگی شما گشته و خداوند و نجات دهنده شما باشد

اگر می خواهید که مسیح را بپذیرید، میتوانید با چنین دعایی از او بخواهید که خداوند و نجات دهنده شما باشد:

“" خداوند مسیح، من باور دارم که تو پسر خدا هستی. تشکر میکنم که جان خود را بر روی صلیب بخاطر گناهان من دادی. خواهش میکنم گناهان مرا ببخش و به من حیات ابدی ببخش. من از تو دعوت میکنم که وارد قلب و زندگیم بشی و خداوند و نجات دهنده ام باشی. من میخواهم برای همیشه تو را خدمت کنم."

آیا این دعا را کردید؟